Harmonizace bonitérů
S ohledem na množství hodnocených krav za rok je nezbytné pravidelně sledovat a vyhodnocovat práci jednotlivých bonitérů. Minimálně 3x do roka jsou pořádány národní harmonizační setkání bonitérů. Výsledky jsou porovnány s průměrnými hodnoceními bonitéra za období od posledního setkání. Tím se zamezí případnému odchylování bonitéra od ostatních v kterémkoli popisovaném znaku. Od roku 1999 se pravidelně účastníme mezinárodních harmonizačních workshopů ať již na evropské nebo světové úrovni. Cílem všech společných hodnocení je v první řadě sjednocení pohledu na popisované znaky a charakteristiky a úprava rozvrstvení popisu (tj. využívání celé bodové stupnice zhruba v intencích Gaussovy křivky). Zaměřujeme se především na problematické znaky a znaky nově zařazené do metodiky. Výsledky práce bonitérů jsou neustále analyzovány, čímž jsou minimalizovány subjektivní vlivy. Porovnání mezi jednotlivými zeměmi zabezpečuje WHFF v rámci mezinárodní srovnání prostřednictvím interbulu. Od roku 2003 jsou v rámci mezinárodního srovnání plemenných hodnot v mezinárodním modelu (MACE) Interbullu již pravidelně zpracovávána i data z ČR. V posledních letech uskutečſujeme pravidelná harmonizační setkání také s našimi nejbližšími zahraničními kolegy ze Slovenska a Maďarska, kde si podrobně analyzujeme popis jednotlivých znaků a předáváme zkušenosti se systémem popisu, hodnocení, přenosu dat, vyhodnocení dat v našich zemích.

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web