říjen 2018
po út st čt so ne
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nejnovější příspěvky

Pozvánka na seminář a tradiční setkání chovatelů holštýnského skotu na Seči celý článek >>

Reklamní blok

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s.

Dotace (18)

Podpůrný program 2.A.a. pro stanovení DNA Featured
úterý, zář 03 2013
Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Hradištko bude dle rozhodnutí MZe ČR podávat souhrnnou žádost za  jednotlivé žadatele u podpůrného programu 2.A.a – Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu potomstva.
středa, bře 26 2014
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
Zásady pro poskytnutí dotací pro rok 2014
středa, dub 23 2014
V roce 2012 a 2013 proběhly v České republice audity Evropské komise DG AGRI a Evropského účetního dvora za účelem posouzení nastavení systému kontrol podmíněnosti.
Na základě výsledků těchto auditů se Ministerstvo zemědělství společně s Českou plemenářskou inspekcí rozhodlo od letošního roku upravit obsah požadavku označování a evidence zvířat v rámci kontrol podmíněnosti tak, aby splňovaly požadavky Evropské legislativy. Tyto úpravy byly provedeny v rámci právního předpisu stanovujícím podmínky podmíněnosti v nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, účinném od 1. 1. 2014 a dále pak úpravou metodiky pro provádění kontrol podmíněnosti.

Registrace hospodářství:
Registrace hospodářství je základní povinnost, kterou musí chovatel splnit. Plnění tohoto požadavku je v rámci podmíněnosti kontrolováno u chovatelů prasat, kteří jsou žadateli o přímé platby popř. žadateli o některé podpory osy II. Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem, u kterých bylo na základě podnětu nebo při jiném šetření zjištěno, že chovají prasata, a nemají hospodářství zaregistrované v ústřední evidenci, popř. nemají zaevidovaný druh chovaných zvířat - prasata.

Kontrola označování:
Kontrolou označování zvířat v rámci kontrol podmíněnosti bylo až do loňského roku zjišťováno, zda jsou na hospodářství zvířata, která nebyla nikdy označena. Za splnění bylo považováno, pokud měla zvířata perforované ušní boltce.
Od roku 2014 je kontrolou označování ověřováno splnění požadavku:
 „Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval“?
Pro splnění tohoto požadavku je nezbytné, aby chovatel u zvířat, která ztratila jednu nebo obě ušní známky, doložil jejich identifikovatelnost jinými prostředky.
V praxi toto znamená zápis ve stájovém registru, zaevidování v ústřední evidenci a předložení průvodního listu.
Při ztrátě obou ušních známek musí chovatel zajistit náhradní označení, které zaznamená do stájového registru a kterému odpovídá konkrétní číslo přidělené ústřední evidencí.
Dále musí chovatel prokazatelně doložit, že před zahájením kontroly na místě již učinil opatření k nápravě, tzn., že objednal v ústřední evidenci duplikáty ušních známek.

Stájový registr (registr prasat v hospodářství):
Při kontrole stájového registru (nebo registru prasat v hospodářství) se až do loňského roku ověřovala pouze existence této evidence. Způsob vedení stájového registru nebo registru prasat v hospodářství včetně povinné archivace, správnosti a úplnosti údajů byl kontrolován pouze v rámci národní legislativy.
Od roku 2014 je ověřováno splnění požadavku:
„Je založen a veden stájový registr nebo registr prasat v hospodářství “?
Pro splnění bodu podmíněnosti bude ověřováno, zda stájový registr nebo registr prasat v hospodářství je založen, veden a aktualizován.
V praxi to znamená, že pro splnění tohoto požadavku je nutné, aby v této evidenci byla zaznamenána veškera fyzicky přítomná zvířata (u prasat všechna hlášení) a byl zde zaznamenán odsun u zvířat fyzicky nepřítomných. Případné formální nedostatky této evidence nebudou považovány za porušení podmíněnosti.

Ústřední evidence:
V oblasti ústřední evidence bylo v rámci kontrol podmíněnosti ověřováno, zda jsou na hospodářství zvířata, která nebyla nikdy zaevidována v databázi ústřední evidence. Nastavení tohoto kontrolního bodu pak pokrývalo pouze nenahlášené narození, což bylo předmětem velké kritiky právě ze strany auditů EU, přestože ostatní změny o zvířatech na hospodářství byly kontrolovány v rámci národní legislativy.
Od roku 2014 je ověřováno splnění požadavku:
„Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství“?
V praxi to znamená, že pro splnění tohoto požadavku je nutné, aby chovatel měl všechna fyzicky přítomná zvířata nahlášená v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství.
Do vyhodnocení tohoto ukazatele nejsou zahrnuta zvířata „na cestě“, tzn. zvířata, která nejsou do 14 dnů od data události (narození, označení, přemístění) nahlášena do ústřední evidence a ani zvířata, která nebyla zaevidována z důvodů chybného hlášení nezaviněného chovatelem.
Součástí tohoto kontrolního bodu bude i samostatné posouzení pozdě hlášených zvířat. Jedná se o zvířata, která nebyla počínaje 15. dnem od data události nahlášena do ústřední evidence kontrolovaného hospodářství, přičemž hlášení zaslaná počínaje 41. dnem od data události budou považována jako závažné porušení.
Včasnost odeslaní hlášení narození a přemístění bude sledována od 1. 1. kontrolovaného roku do data kontroly a to jak u fyzicky přítomných zvířat, tak i u zvířat která byla z hospodářství odsunuta.

Průvodní listy skotu:
Při hodnocení tohoto ukazatele nedochází ke změně posuzování a i nadále se ověřuje, zda kontrolovanému zvířeti byl pověřenou osobou vystaven průvodní list skotu.
Změna je pouze ve formulaci kontrolního bodu, kdy dřívější znění „Nebyla na hospodářství zjištěna zvířata, na která nebyly vydány průvodní listy“? se nahrazuje následovně „Jsou na hospodářství zjištěna pouze zvířata, na která byly vydány průvodní listy skotu pověřenu osobou“?
Kontrola povinných údajů na průvodních listech skotu, platnost, pořadí duplikátu a zaznamenání přesunů na zadní straně části B je součástí národních kontrol a nemá dopad do kontrol podmíněnosti.
Požadavky kontrolované při kontrolách podmíněnosti jsou součástí běžných kontrol národní legislativy. Nejsou přísnější, ale jedná se pouze o základní povinnosti, které musí chovatel v oblasti registrace hospodářství, označování a evidence zvířat a povinných dokladů provázejících zvíře splnit.
Od roku 2009, kdy byly v České republice zavedeny podmínky podmíněnosti (Cross Compliance) došlo k porušení kontrolních bodů cca u 3 – 4 % kontrolovaných žadatelů.
Od letošního roku, kdy dochází ke změně v nastavení systému kontrol podmíněnosti, může dojít k vyššímu procentu porušení a to zejména v oblasti řádného a včasného hlášení změn do ústřední evidence a následnému krácení dotací u jednotlivých žadatelů.
Změny v nastavení kontrol podmíněnosti, jak je uvedeno výše zajistí soulad s požadavky evropské legislativy a výrazně sníží riziko korekcí pro Českou republiku ze strany Evropské komise za nenaplňování komunitárního práva.

Zdenka Majzlíková
Česká plemenářská inspekce
pátek, čec 11 2014
Ministerstvo zemědělství zahajuje sérii článků, ve kterých představí novou Společnou zemědělskou politiku EU pro období 2015 až 2020.

Reforma SZP
Reformovaná SZP pro období 2015 – 2020 umožní členským státům ve větší míře rozhodovat o nastavení přímých plateb v rámci prvního pilíře, přičemž většina rozhodnutí musí být oznámena Evropské komisi (EK) do 1. srpna 2014. V současné době probíhá dokončování rozhodnutí o přímých platbách s ohledem na jejich implementaci na národní úrovni.
Druhý pilíř SZP - rozvoj venkova - bude i v následujícím programovém období 2014-2020 financován prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV). Jeho příprava včetně projednávání s partnery na národní úrovni finalizuje, programový dokument je postupně aktualizován, aby reflektoval aktuální verze právních a strategických dokumentů Evropské unie a České republiky i připomínky partnerů.  

Legislativa – aktuální stav
Nejdůležitější předpisy Evropské unie pro I. a II. pilíř (tzv. soubor základních aktů) představuje pro přímé platby nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pro rozvoj venkova nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a pro oba pilíře nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. Tato nařízení byla schválena v prosinci 2013 po dvouletém projednávání mezi Evropskou Komisí, členskými státy i Evropským parlamentem (EP). Schválení předcházela politická dohoda na jednání Rady ministrů pro zemědělství a rybářství v Lucemburku 25. června 2013, čímž vznikl politický mandát k uzavření meziinstitucionální dohody s EK a EP 26. června 2013. Dne 24. září 2013 bylo dosaženo v rámci neformálního trialogu mezi těmito institucemi finální dohody k návrhu nařízení pro přímé platby, společnou organizaci trhu, program rozvoje venkova a horizontální oblast. Návrhy byly následně schváleny Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova EP 30. září 2013 na plenárním zasedáním EP 20. listopadu 2013.
Prováděcí předpisy, které stanovují podrobnější podmínky na úrovni EU, tzv. delegované akty, byly ze strany Komise uzavřeny v březnu 2014 a po uplynutí dvouměsíční lhůty pro připomínky EP a Rady byly schváleny. Prováděcí (implementační) nařízení byla postupně schvalována v květnu a červnu 2014.
V rámci přímých plateb představuje delegované nařízení (EU) č. 639/2014 souhrn všech pravomocí převedených na Evropskou komisi a upřesňuje základní nařízení v rámci aktivního zemědělce, jednotné platby na plochu, ozelenění, platby pro mladé zemědělce, dobrovolné podpory vázané na produkci atd. Prováděcí nařízení (EU) č. 641/2014 upravuje např. ozelenění nebo dobrovolnou podporu vázanou na produkci. Tato nařízení byla publikována v Úředním věstníku EU 20. června 2014.
Delegované nařízení (EU) č. 640/2014 doplňující nařízení (EU) č. 1306/2013 se týká integrovaného administrativního a kontrolního systému, kontrol a sankcí cross-compliance atd. Prováděcí nařízení se dotýká podávání žádostí o platby, kontrol na místě, výběru vzorků ke kontrole atd. Delegované nařízení bylo publikováno v Úředním věstníku 20. června 2014, u prováděcího nařízení se publikace očekává na konci června.
Pro rozvoj venkova byl prováděcí předpis (implementační akt), který stanovuje podrobné podmínky pro provádění opatření Programu rozvoje venkova včetně struktury a obsahu programového dokumentu, schválen členskými státy na jednání Výboru pro rozvoj venkova EK. Oficiální zveřejnění v Úředním věstníku, od něhož se odvíjí účinnost dokumentů, bylo ze strany EK přislíbeno v druhé polovině června 2014.

I. pilíř reformované SZP
Mezi cíle reformované SZP v rámci přímých plateb patří větší důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí pomocí režimu ozelenění, generační obměna na venkově prostřednictvím podpor pro mladé zemědělce nebo podpora odvětví nebo regionů, které čelí určitým obtížím či jsou nesmírně důležité z hospodářského, sociálního nebo environmentálního hlediska. SZP zároveň umožní členským státům větší míru rozhodování o zacílení finančních prostředků, včetně přesunu mezi pilíři pro přímé platby a Program rozvoje venkova.
Z pohledu České republiky došlo v průběhu vyjednávání k důležitým rozhodnutím o dobrovolnosti zastropování, snížení částky přímých plateb (degresivita) nebo snížení částky určené na finanční disciplínu, v opačném případě by aplikace těchto opatření významně ovlivnila výši finančních prostředků pro zemědělské podniky v ČR v rámci I. pilíře. Za velice pozitivní pro podporu pěstování dusík vázajících plodin lze interpretovat úspěšnou snahu ČR na zvýšení váhových faktorů v rámci plnění ozelenění z 0,3 na 0,7. Finanční alokace pro I. pilíř představuje pro ČR ročně přibližně 25 mld. Kč.

II. pilíř reformované SZP
Jedním z nových prvků programového období 2014-2020 je užší provázanost II. pilíře SZP se strukturálními fondy v tzv. Společném strategickém rámci. Strategickým dokumentem na národní úrovni, na který PRV navazuje, je Dohoda o partnerství, která představuje základní zastřešující dokument pro všechny intervence z Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014-2020. Česká republika oficiálně předložila Evropské komisi Dohodu o partnerství 17. 4. 2014 a v současné době běží tříměsíční lhůta daná právními předpisy EU pro předložení programových dokumentů. Tomuto předložení musí předcházet ex-ante hodnocení i vyhodnocení vlivu koncepce (PRV) na životní prostředí (SEA) a schválení vládou ČR.
Veřejné vypořádání připomínek k vyhodnocení SEA, které je nedílnou součástí procesu hodnocení, proběhlo dne 16. 6. 2014, konečným krokem je pak vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí. Projednávání vládou bylo naplánováno na 9. 7. 2014, před tímto termínem pak proběhlo připomínkové řízení, kde ostatní resorty a partneři z řad nevládních organizací dostali příležitost vyjádřit svůj postoj.
Jak již bylo zmíněno, nejzazší termín předložení Evropské komisi je stanoven na 17. 7. 2014. Po tomto oficiálním předložení bude zahájen formální dialog s Evropskou komisí, v rámci kterého se dokument bude dále upravovat. Ukončení této schvalovací procedury a schválení PRV se dá očekávat začátkem roku 2015.
PRV bude financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kofinancován z národního rozpočtu. Návrh rozpočtu programu počítá s tím, že rozpočet z EZFRV ve výši 2,170 mld. EUR bude doplněn převodem určité části rozpočtu z I. pilíře SZP – přímých plateb, a to ve výši cca 111 mil. EUR. Společně s národním spolufinancováním pak bude celkový rozpočet PRV činit cca 3,042 mld. EUR. Přesto však finanční prostředky nedosahují výše alokace předchozího programového období. Snížení prostředků se tak odráží i v cílení podpor PRV a jejich doplňkovosti z dalších operačních programů.
Podpory PRV vychází ze šesti základních priorit EU definovaných v nařízení EP a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova. K jejich naplnění byla zvolena obdobná opatření, jež byla realizována prostřednictvím PRV 2007-2013, novinkou je zařazení opatření Dobré životní podmínky zvířat.
Na podporu předávání znalostí a inovace v zemědělství, lesnictví a potravinářství (priorita 1) je cíleno cca 117 mil. EUR.[1] Ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a lesnických podniků (priorita 2) je určeno cca 517 mil. EUR. Na prioritu 3, která zahrnuje jednak podporu organizace potravinového řetězce a jednak podporu dobrých životních podmínek zvířat, je plánováno cca 152 mil. EUR. Nejvýraznější částka z rozpočtu, tj. 1 954 mil. EUR, bude využita v rámci priority 4 pro podporu obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím.  Na podporu priority 5 pro účinné využívání zdrojů a podporu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví je určeno cca 23 mil. EUR.  Pro prioritu 6, která je zaměřena na podporu sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech a zahrnuje i realizaci strategických plánů Místních akčních skupin s využitím metody LEADER, je alokováno 230 mil. EUR. Komunitně vedený místní rozvoj bude v programovém období 2014-2020 podporován multifondově, tedy nejen z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, ale i z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu.
Pro technickou pomoc PRV je vymezeno 1 % rozpočtu. Část rozpočtu (cca 0,7 %) musí rovněž zůstat vyhrazena pro víceleté závazky z předchozího programového období u opatření, které již není v PRV implementováno, tj. pro Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

Rozdělení rozpočtu PRV dle jednotlivých priorit
szp graf

Kromě provázanosti II. pilíře SZP se strukturálními fondy nově dochází i k užšímu propojení mezi pilíři v rámci SZP navzájem. Jedná se zejména o novou složku přímých plateb – platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, tzv. ozelenění. Ozelenění je nutné zohlednit při nastavení vybraných environmentálně zaměřených plateb (podmínka zamezení dvojímu financování), jedná se např. o agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) a naopak prostřednictvím vybraných rovnocenných AEKO je možné v určitých případech plnit podmínky ozelenění.
Zdroj: eagri.cz
čtvrtek, říj 02 2014

Anketa pro MZe

Zveřejněno v Dotace

Ministerstvo zemědělství připravuje pravidla pro připravované podopatření čl. 33 "Dobré životní podmínky zvířat".
V rámci co nejlepšího nastavení pravidel jsme byli požádání o zjištění současného stavu mezi chovateli.
Vyplněním ankety pomůžete ministerstvu nastavit pravidla tak, aby vyhovovala co nejširšímu okruhu chovatelů.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Děkujeme všem, kteří svým názorem přispěli ke stanovení obrazu o aktuálním stavu v chovech.

pondělí, bře 02 2015

Prosba o vyplnění dotazníku

Strana 1 z 2

Z posledních chovatelských akcí

Aktuální Novinky

Titulka I 18 novinky web